Disclaimer Crop Projects

Deze website www.cropprojects.be is eigendom van:

Crop Projects bvba
Rameplein 26/3 - 8700 Tielt
e-mail: info@cropprojects.be

Algemene voorwaarden
De site www.cropprojects.be  is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Crop Projects bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Aansprakelijkheid

Crop Projects bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie in hoofde van Crop Projects bvba en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.
De verstrekte informatie vormt geen aanbod om te investeren.
De aansprakelijkheid van Crop Projects bvba voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan enkel in het geval van opzet of grove fout worden ingeroepen.

Privacy

Zie aparte Privacyverklaring op deze website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
Deze disclaimer-versie is in voege getreden op 26 december 2011.
Crop Projects bvba behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

Crop Projects

Rameplein 26/3
8700 Tielt
info@cropprojects.be

Volg ons op